Geodeesia

Topo-geodeetilised uuringud (geodeetiline alusplaan)

Topo-geodeetiliste uuringute käigus saadakse lähteandmed detailplaneeringute ja ehitusprojektide koostamiseks. Töö tulemusena valmib aruanne ja digitaalne geodeetiline alusplaan. Tavaliselt koostatakse geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500, vajadusel ka muudes mõõtkavades. Geodeetiline alusplaan kooskõlastatakse trassivaldajatega ja esitatakse kohalikule omavalitsusele. Topo-geodeetiline uuring peab vastama määrusele “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.

Teostusmõõdistused

Teostusmõõdistuse eesmärk on valminud ehitise või selle osa asukoha ja tehniliste karakterisikute fikseerimine ning dokumenteerimine. Teostusmõõdistuse käigus valmib teostusjoonis. Teostusmõõdistus tehakse trasside (side-, elektri-, gaasi, vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitrassid) ehitamisel, teede ja platside ehitamisel, vundamentide ehitamisel ja muude objektide ehitamisel. Teostusmõõdistus peab vastama määrusele “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Lisaks peab arvestama ka trassivaldajate nõuetega teostusjooniste koostamisel.

Ehitusgeodeetilised tööd

Veel enne kui ehitama asud tuleb hoonealune maa mõõdistada ja maha märkida kogu ehitatav infrastruktuur. Selle saad usaldada meile, sest meie pikaajaline kogemus maakorralduse ja geodeesia valdkonnas tagab professionaalse tulemuse.

Teostame järgnevaid mõõtmisega seonduvaid töid:

 • hoone telgede märkimine, hoone detailide projektijärgse asukoha mahamärkimine, teostusmõõdistamine
 • ehitatavate trasside mahamärkimine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine, teostusmõõdistamine
 • ehitatavate teede ja tänavate mahamärkimine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine
 • muud märkimistööd
 • erinevad kontrollmõõdistamised
 • kaeve- ja mullatööde mahtude arvutus

Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd

Katastrimõõdistamine on maakorraldustööde tegevuslitsentsi omava maamõõtja poolt maastikul katastriüksuse piiride määramine, kindlakstegemine, tähistamine, mõõdistamine ja kättenäitamine ning on üheks osaks katastriüksuse moodustamise protsessist. Katastrimõõdistamine on vajalik teostada ka katastrimõõdistamise kontrollimiseks, täpsemate piiriandmete saamiseks ja piirimärgi taastamiseks.

Teeme järgnevaid katastrimõõdistustöid:

 • Katastriüksuste jagamine
 • Katastriüksuste liitmine
 • Katastriüksuste piiride muutmine
 • Erastamine
 • Hoonestusõiguse seadmine
 • Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
 • Maade tagastamine, munitsipaliseerimine ja riigi omandisse jätmine
 • Piiride taastamine ja tähistamine looduses
 • Katastriüksuse kontrollmõõdistus

Enne katastritoimingute tellimist kooskõlasta planeeritud tööd kindlasti kohaliku omavalitsusega.

Aeromõõdistamine droonilt

Aeromõõdistamise tulemusena saadakse fotogrammeetria meetodi abil objekti punktipilv, ortofotomosaiik, maapinna kõrgusmudel ning 3D mudel.

Hoonete inventariseerimine

Hoone mõõdistamise käigus valmib asendiplaan, korruste plaanid (koos mõõtude ja pindaladega), lõiked ja vaated.

Erialased konsultatsioonid

Kui sul on küsimusi, siis võta meiega ühendust. Teostame töid üle Eesti.